ગાયત્રી ચાલીસા | gayatri chalisa gujarati pdf

ગાયત્રી ચાલીસા

ગાયત્રી ચાલીસાએ ગાયત્રી માતાની આરાધના માટેનું ખૂબ જ સુંદર માધ્યમ છે. આ મંત્રમાં ચાલીસ શ્લોકોનો સમૂહ છે. જેના દ્વારા ભક્તો …

Read more