ગોત્ર એટલે શું?

ગોત્ર એટલે શું

ગોત્ર એટલે શું?- સનાતન ધર્મમાં ગોત્રનું ઘણું મહત્વ છે. ‘ગોત્ર’નો શાબ્દિક અર્થ ઘણો વ્યાપક છે. વિદ્વાનોએ સમયાંતરે યોગ્ય ખુલાસો પણ …

Read more