વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિબંધ | વિશ્વ પર્યાવરણ દિન 2022

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિબંધ

યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા વર્ષ 1872માં સ્ટોકહોમ કોન્ફરન્સમાં ૫ જુનને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. વૈશ્વિક સ્તરે પર્યાવરણ સુરક્ષા …

Read more