કોરોના વિશે નિબંધ | corona essay in gujarati

કોરોના વિશે નિબંધ

આજે આખુ વિશ્વ કોવીડ-૧૯ નામની વેશ્વિક મહામારી સામે ઝઝુમી રહયુ છે. ડિસેમ્બર-૨૦૧૯માં ચીનના વુહાન શહેરમાં કોવીડ-૧૯નો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો …

Read more

સ્વામી વિવેકાનંદ ના સુત્રો

સ્વામી વિવેકાનંદ ના સુત્રો

સ્વામી વિવેકાનંદજી વિશે તો આ૫ સો જાણતા જ હશો. આજનો લેખમાં  આ૫ણે જાણીશુ સ્વામી વિવેકાનંદજી દ્વારા આ૫વામાં આવેલ કેટલાક સુત્રો …

Read more