સાવિત્રીબાઈ ફૂલે નિબંધ, માહિતી | Savitribai Phule in Gujarati

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે ભારતની પ્રથમ કન્યા શાળાના પ્રથમ મુખ્ય શિક્ષક અને પ્રથમ ખેડૂત શાળાના સ્થાપક હતા. મહાત્મા જ્યોતિબાને મહારાષ્ટ્ર અને ભારતમાં …

Read more

હોળી નિબંધ | Holi Nibandh in Gujarati

હોળી નિબંધ holi nibandh in gujarati)

હોળી નિબંધ(holi nibandh in gujarati):- હોળીનો તહેવાર હિન્દુઓ દ્વારા ઉજવવામાં આવતા એક મુખ્ય તહેવાર છે. હોળી એક એવો ઉત્સવ છે …

Read more