ઇસરોએ પીએસએલવી સી-49 દ્વારા EOS-01 સહિત 10 ઉપગ્રહોનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કર્યુુુ.

EOS-01 સહિત 10 ઉપગ્રહોનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ઇસરો)એ 07 નવેમ્બર 2020 ના રોજ ઇતિહાસ રચયો. ઇસરોએ તેના પ્રક્ષેપણ યાન પીએસએલવી-સી 49 દ્વારા EOS-01 સહિત 10 ઉપગ્રહોનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કર્યુ. ઇસરોએ 07 નવેમ્બર 2020 ના રોજ બપોરે 3:00 વાગ્યે પીએસએલવી-સી 49 દ્વારા 10 ઉપગ્રહો લોંચ કર્યા. આ લોકાર્પણ શ્રીહરિકોટાના સતિષ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી કરવામાં આવ્યું છે.

Read more