વિદ્યાર્થીઓને બેટરી સંચાલિત દ્વી-ચક્રી વાહન માટે નવી સબસીડી યોજના 2022

બેટરી સંચાલિત દ્વી-ચક્રી વાહન

કલાયમેન્ટ ચેન્જ વિભાગ દ્વારા રાજયમાં હાવાનુ પ્રદુષણ ઘટે તથા બેટરી સંચાલીત વાહનો લોકોમાં પ્રચલિત થાય તે હેતુથી વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬થી સૌપ્રથમ …

Read more

ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના | khedut aksmat vima yojana 2022

ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના (khedut aksmat vima yojana)

ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના શુ છે? ગુજરાત સરકારે રાજ્યના ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્મીક મૃત્યુ /કાયમી અંપગતાના કિસ્સામાં વીમા રક્ષણ પુરૂ …

Read more

નિરાધાર વિધવા આર્થિક સહાય યોજના 2022 (ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના)

નિરાધાર વિધવા આર્થિક સહાય યોજના

નિરાધાર વિધવા આર્થિક સહાય યોજના (ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના) રાજ્યની નિરાધાર વિધવાઓની આર્થિક પરિસ્થિતિને યાને ઘ્યાને લઇ તેઓ સમાજમાં …

Read more