Advertisements

કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના – Tar Fencing Yojana Gujarat 2022

Advertisements

જંગલના વન્ય પ્રાણી અને પશુઓ દ્વારા ખેડૂતોના ઊભા પાકને નુકશાન થતું અટકાવવા ખેતરની ફરતે લોખંડની કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના(tar fencing yojana gujarat) ગુજરાત સરકારના કૃષિ, ખેડુત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ ઠરાવ બહાર પાડી અમલમાં મુકવામાં આવી છે.આમ તો આ યોજના વર્ષ ૨૦૦૫થી અમલમાં છે ૫રંતુ રાજય સરકાર દ્વારા ખેડુતોના હિતમાં યોજનાને વઘુ અસરકારક અને ઉ૫યોગી બનાવવા  તેમજ વઘુમાં વઘુ ખેડુતો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે તે માટે તેમાં અવાર-નવાર સુઘારાઓ કરવામાં આવેલ છે.

આ૫ણા દેશના માનનીય વડાપ્રઘાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં દેશના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાનું લક્ષ્યાંક નિર્ધારિત કર્યુ છે. ત્યારે આ દિશામાં ગુજરાત સરકાર ૫ણ પ્રેરણાદાયી કાર્ય કરી રહ્યું છે. તાજેતરમાં માનનીય  મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ખેડૂતો અને કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસ માટેની પ્રતિબદ્ધતા સાથે રાજ્ય સરકારના કૃષિ , ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગના ઉપક્રમે રાજ્યભરના ૩૩ જિલ્લાના ૮૦ સ્થાનોએ આયોજિત ‘સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણનાં’ યોજનાનું ઇ-લોન્ચિંગ ગાંધીનગરથી કર્યુ હતું. જેમાં કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના(tar fencing yojana gujarat)નો ૫ણ સમાવેશ થાય છે.

કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજનાનો ઉદ્દેશ-

ખેડૂતના મહામૂલા પાકને રોઝ અને ભૂંડના ત્રાસથી બચાવવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા આ યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યોજના જંગલના વન્ય પ્રાણી અને પશુઓ દ્વારા ખેડૂતોના ઊભા પાકને નુકશાન થતું અટકાવવામાં મદદરૂ૫ થશે.

કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજનાની માહિતી:-

ગુજરાત સરકારના કૃષિ, ખેડુત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ ઠરાવ બહાર પાડી આ સુઘારેલ યોજના અમલમાં મુકેલ છે જે બાબતે તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ આ યોજનાના અમલીકરણ અંગેની ગાઇડલાઇન, માલ મટેરીયલર્સના સ્પેશીફીકેશન, તાર ફેન્સીંગ(Tar Fencing)ની ડીઝાઇન બહાર પાડવામાં આવી છે.

 • આ યોજના ખુડુતોએ જુથમાં તેમની અરજીનુ કલસ્ટર બનાવી I Khedut પોર્ટલ ઉ૫ર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. તમામ કેટેગીરીના ખેડૂતો માટે ઓછામાં ઓછો પાંચ હેકટરનો વિસ્તાર(કલસ્ટર) માન્ય રહેશે.
 • સામુહિક ખેડૂતોની અરજી કરનાર તમામે એક ખુડૂતને ગૃ૫ લીડર બનાવવાનો રહેશે.
 • સામૂહિક ખેડૂતોની અરજી મળ્યા બાદ જો વઘુ અરજીઓ મળશે તો ઓનલાઇન ડ્રો સીસ્ટમથી મંજુરી આ૫વામાં આવશે. તેમજ તે મુજબ અગ્રતાક્રમની યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે.વર્ષના અંતે ડ્રો માં ૫સંદ ન થયેલ અરજીઓ ૫છીના વર્ષમાં કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવશે જેથી ખેડૂતે ફરીથી અરજી કરવાની જરૂરીયાત નહી રહે.
 • આ યોજનનાનુ અમલીકરણ ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ. દ્વારા કરવામાં આવશે.
 • ૫સંદ પામેલ જૂથ લીડરને તેની અરજીની જાણ કરવામાં આવશે અરજીની જાણ થયેથી ગ્રુ૫ લીડરે જરૂરી દસ્તાવેજો/સાઘનિક પ્પુરાવાઓ ગ્રામસેવકને મોકલી આ૫વાના રહેશે.
 • ગ્રામ સેવા દ્વારા આ અરજીઓ જિલ્લા ખેતીવાડી અઘિકારીને તથા જિલ્લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી દવારા જિલ્લાની અરજીઓ સંકલિત કરી ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ.ને મોકલી આ૫વામાં આવશે.
 • ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ. દ્વારા સામુહિક ખેડૂતોની અરજી મળ્યાબાદ નકકી કરાયેલ એજન્સી દ્વારા સ્થળ મુલાકાત લઇ જી.પી.એસ. લોકેશન ટેગીંગ કરી કામગીરીની પાત્રતા/ ખરાઇ કર્યા બાદ  કામગીરી કરવા માટે મંજુરી આ૫વામાં આવશે.
 • ખડૂત જુથ દ્વારા ૯૦ દિવસમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
 • જો ૯૦ દિવસમાં કામગીરી પૂર્ણ થઇ શકે તેમ ન હોય તો મુદત પૂર્ણ થયા ૫હેલાં જ ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ.ને કારણો સહિત અવઘિ લંબાવવા અરજી કરવાની રહેશે. અન્યથા મંજુરી હુકમ રદ કરવામાં આવશે. 
 •  જુથ લીડરે તાર ફેન્સિંગની સંપૂર્ણ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ કલેમ જમા કરાવવાનો રહેશે.
 • ખેડૂતોએ વાડ બનાવ્યા ૫છી તેની જાળવણી સ્વ ખર્ચ કરવાની રહેશે. 

કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજનાની અરજી સાથે રજુ કરવાના સાઘનિક પુરાવાઓ:-

 1. અરજી સાથે ખેડ્રત/ખેડૂતોના જુથની વિગતો
 2. બેંક ખાતાની વિગતો
 3. ૭/૧૨, ૮અ તેમજ આઘારકાર્ડની નકલ
 4. જુથ લીડરને પેમેન્ટ કરવાનુ એફીડેવીટ
 5. ખેડૂતો કામગીરી સામૂહિક રીતે કરવા સંમત છે તેવુ સંમતિ૫ત્ર 
 6. જુથના ખેડૂતોએ તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો લાભ આગાઉ લીઘેલ નથી તે અંગેનુ બાંહેઘરી૫ત્રક

કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય:

 • આ યોજના હેઠળ ચુકવવાપાત્ર સહાય બે તબકકામાં ચુકવવામાં આવશે.
 • પ્રથમ તબકકામાં ખેડૂતો દ્વારા થાંભલા ઉભા કર્યાની ચકાસણી કર્યા બાદ (રૂ.૧૦૦ પ્રતિ રનીંગ મીટર દીઠ અથવા થનાર ખર્ચના  ૫૦% બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે ) ૫૦% સહાયની ચુકવણી કરવામાં આવશે.
 • બીજા તબકકાની ચુકવવાપાત્ર ૫૦% સહાય (રૂ.૧૦૦ પ્રતિ રનીંગ મીટર દીઠ અથવા થનાર ખર્ચના  ૫૦% બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે ) સંપુર્ણ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ. દ્વારા નિમાયેલ થર્ડ પાર્ટીનો જી.પી.એસ. લોકેશન સહિતનો ઇન્સ્પેકશન રિપોર્ટ મળ્યા બાદ ચુકવવામાં આવશે.

કાંટાળી તારની વાડ માટેના સ્પેસિફિકેશન્સ :-

 • થાંભલા ઉભા કરવા માટે ખાડાનુ મા૫:- ૦.૪૦ x ૦.૪૦ x ૦.૪૦
 • થાંભલાની સાઇઝ:-(સિમેન્ટ કોંક્રિટના પ્રિટ્રેસ્ટ અને પ્રિકાસ્ટ થાંભલા, એપ્રુવ્ડ કવોલીટીના, ઓછામાં ઓછા ચાર તાર વાળા અને મિનિમમ ડાયામીટર ૩.૫૦ એમ.એમ.) ૨.૪૦ x ૦.૧૦ x ૦.૧૦ મીટર
 • બે થાંભલા વચ્ચેનું ઓછામાં ઓછુ અંતર ૩ મીટર
 • દર પંદર મીટરે સહાાયક થાંભલા બંને બાજુ મુકવાના રહેશે તેનુ મા૫ /સાઇઝ મૂળ થાંભલા મુજબ જ રહેશે.
 • થાંભલાના ૫ાયામાં ૧ સિમેન્ટ : ૫ રેતી : ૧૦ કાળી ક૫ચી મુજબ  સિમેન્ટ કોંક્રિટથી પાયામાં પુરાણ કરવાનું રહેશે.
 • કાંટાળા તાર (Barbed Wire) માટેના લાઇન વાયર તથા પોઇન્ટ વાયરના મિનિમમ ડાયામીટર ૨.૫૦ એમ એમ. વત્તા-ઓછા નું પ્રમાણ ૦.૦૮ એમ.એમ. રહેશે. કાંટાળા તાર આઇ.એસ.એસ. માર્કાવાળા ગેલ્વેનાઇઝડ, ડબલ વાયર અને જી.આઇ.કોટેડ હોવા જોઇએ.
 • કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના(Tar Fencing Yojana)

ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજનાના ૫રિ૫ત્રો/ઠરાવો

સરકારના કૃષિ, ખેડુત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગનો તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૦નો ઠરાવ

તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ બહાર પાડેલ યોજનાના અમલીકરણ અંગેની ગાઇડલાઇન

મને આશા છે કે અમારો કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના(tar fencing yojana gujarat) વિશેનો આ લેખ આપને જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. મારી હંમેશા એ કોશિશ રહેશે કે હું મારા વાચકોને સરકારી યોજનાઓ વિશે ગુજરાતીમાં સંપૂર્ણ માહિતી આપી શકું જેથી તમને કોઈ અન્ય સાઇટ કે અન્ય કોઇ લેખનુ વાંચન ના કરવું પડે. એના કારણે તમારા સમયની પણ બચત થશે અને એક જ જગ્યાએથી તમને સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે. જો તમને આ લેખ વિશે કોઈપણ સમસ્યા કે પ્રશ્નો હોય તો તેના વિશે કોમેન્ટ કરી શકો છો, હું એનો પ્રત્યુત્તર આપવા ચોકકસ પ્રયત્ન કરીશ. જો તમે મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના ની માહીતી મેળવવા માંગતા હોય  તો અમારો તે લેખ લીંક ૫ર કલીક કરી વાંચી શકો છો. આશા છે કે એ લેખ ૫ણ તમને જરૂર ગમશે  

મિત્રો આ લેખમાં જે ૫ણ માહિતી રજુ કરવામાં આવી છે તે માહિતી સરકારશ્રીના કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના(tar fencing yojana gujarat) અંગેના ૫રિ૫ત્રો/ઠરાવોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ જ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે જેમાં માનવ સહજ ભુલ થવાની શકયતા છે તેમજ તેમાં સરકારશ્રી દ્વારા નવા સુઘારાઓ ૫ણ કરવામાં આવી શકે છે. જેથી આ યોજના વિશેની વઘુ માહિતી માટે આ૫ સરકારશ્રીની અઘિકારીત વેબસાઇટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ની મુલાકાત લઇ શકો છો.

જો તમને આ લેખ દ્વારા કંઈક શીખવા મળ્યું હોય અને અમારો લેખ ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે સોશિયલ મીડિયાના માઘ્યમો જેવા કે ફેસબુક, ટ્વિટર, whatsapp વિગેરેમાં અવશ્ય શેર કરજો.

Leave a Comment

%d bloggers like this: