વિદ્યાર્થીઓને બેટરી સંચાલિત દ્વી-ચક્રી વાહન માટે નવી સબસીડી યોજના 2022

બેટરી સંચાલિત દ્વી-ચક્રી વાહન

કલાયમેન્ટ ચેન્જ વિભાગ દ્વારા રાજયમાં હાવાનુ પ્રદુષણ ઘટે તથા બેટરી સંચાલીત વાહનો લોકોમાં પ્રચલિત થાય તે હેતુથી વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬થી સૌપ્રથમ …

Read more

ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના | khedut aksmat vima yojana 2022

ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના (khedut aksmat vima yojana)

ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના શુ છે? ગુજરાત સરકારે રાજ્યના ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્મીક મૃત્યુ /કાયમી અંપગતાના કિસ્સામાં વીમા રક્ષણ પુરૂ …

Read more