રાજા હરિશ્ચંદ્રનો ઇતિહાસ, કહાની | Raja Harishchandra story in Gujarati

રાજા હરિશ્ચંદ્ર નો ઇતિહાસ

જ્યારે પણ સત્યની ચર્ચા થશે ત્યારે મહારાજા હરિશ્ચંદ્રનું નામ ચોક્કસ લેવામાં આવશે. હરિશ્ચંદ્ર ઇકાક્ષવાકુ વંશના પ્રખ્યાત રાજા હતા. એવું કહેવાય …

Read more

ગોત્ર એટલે શું?

ગોત્ર એટલે શું

ગોત્ર એટલે શું?- સનાતન ધર્મમાં ગોત્રનું ઘણું મહત્વ છે. ‘ગોત્ર’નો શાબ્દિક અર્થ ઘણો વ્યાપક છે. વિદ્વાનોએ સમયાંતરે યોગ્ય ખુલાસો પણ …

Read more