બિપિન ચંદ્ર પાલ | bipin chandra pal biography in gujarati

બિપિન ચંદ્ર પાલ

Advertisements ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર લાલ-બાલ-પાલની ત્રિપુટીમાં બિપિન ચંદ્ર પાલ ૫ણ એક હતા. તેઓ રાષ્ટ્રવાદી નેતા …

Read more