દર વર્ષે ૫ જુનને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા વર્ષ 1872માં સ્ટોકહોમ કોન્ફરન્સમાં ૫ જુનને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યો

ઉદેશ:- વૈશ્વિક સ્તરે પર્યાવરણ સુરક્ષા માટે લોક જાગૃતિ ઊભી થાય અને રાજકીય રીતે ચોક્કસ દિશામાં પગલાં લેવાય

5 જૂન 1974ના રોજ પ્રથમ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

પ્રથમ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની થીમ only one earth એટલે કે “ફક્ત એક જ પૃથ્વી” હતી.

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 2021 ની થીમ Ecosystem Restoration એટલે કે ''ઇકો સિસ્ટમ પુન:સ્થા૫ના''  હતો. 

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પર્યાવરણ નો અનોખો મહિમા રહ્યો છે. આપણે પ્રકૃતિના સર્વ તત્વોની પૂજા કરીએ છીએ.

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 2022 ની થીમ OnlyOneEarth એટલે કે ''માત્ર એક જ પૃથ્વી''  છે.